Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 26-09-2022

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 26-09-2022

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
26/09/20222 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần7 lần1 lần4 lần3 lần
25/09/20224 lần3 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
24/09/20223 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần5 lần3 lần4 lần1 lần
23/09/20225 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần0 lần3 lần
22/09/20221 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
21/09/20224 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
20/09/20224 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần8 lần
19/09/20224 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
18/09/20226 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
17/09/20222 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần5 lần
16/09/20220 lần4 lần5 lần0 lần5 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
15/09/20223 lần1 lần6 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
14/09/20226 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
13/09/20223 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
12/09/20223 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần8 lần3 lần3 lần0 lần
11/09/20221 lần4 lần1 lần2 lần7 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
10/09/20222 lần4 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
09/09/20221 lần3 lần1 lần3 lần4 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
08/09/20224 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
07/09/20222 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần6 lần
Tổng60 lần50 lần54 lần48 lần60 lần48 lần63 lần50 lần51 lần56 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
26/09/20222 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
25/09/20223 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần8 lần2 lần2 lần
24/09/20222 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
23/09/20224 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần1 lần3 lần1 lần
22/09/20222 lần3 lần1 lần2 lần0 lần6 lần3 lần5 lần1 lần4 lần
21/09/20222 lần3 lần1 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
20/09/20222 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần5 lần2 lần3 lần4 lần
19/09/20222 lần1 lần5 lần1 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
18/09/20224 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần0 lần
17/09/20223 lần2 lần5 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
16/09/20225 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần3 lần
15/09/20221 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
14/09/20223 lần2 lần2 lần5 lần5 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
13/09/20222 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
12/09/20223 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
11/09/20220 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần7 lần
10/09/20223 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
09/09/20224 lần2 lần4 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
08/09/20226 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
07/09/20223 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
Tổng56 lần47 lần47 lần49 lần59 lần59 lần61 lần61 lần50 lần51 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
26/09/20220 lần2 lần1 lần2 lần4 lần6 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
25/09/20226 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần0 lần5 lần
24/09/20221 lần4 lần2 lần1 lần8 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
23/09/20222 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
22/09/20224 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
21/09/20221 lần1 lần3 lần8 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20/09/20222 lần6 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần7 lần3 lần
19/09/20221 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
18/09/20224 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần2 lần4 lần5 lần1 lần
17/09/20221 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
16/09/20221 lần5 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
15/09/20220 lần3 lần2 lần3 lần3 lần6 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
14/09/20223 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
13/09/20222 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
12/09/20224 lần2 lần3 lần5 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
11/09/20221 lần1 lần4 lần5 lần1 lần3 lần5 lần0 lần4 lần3 lần
10/09/20222 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
09/09/20225 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
08/09/20221 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
07/09/20226 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
Tổng47 lần63 lần50 lần58 lần57 lần56 lần45 lần50 lần58 lần56 lần